KLAUZULA INFORMACYJNA


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest KOMPAN Sp. z o.o. z siedzibą 98-300 Wieluń, ul. Fabryczna 7A tel. 43 842 79 23
2. Administrator danych osobowych : KOMPAN Sp. z o.o. - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
Dane osobowe są zabierane i przetwarzane przez KOMPAN Sp. z o.o. w celach związanych z działalnością firmy tj. wykonywaniu zawartych umów, transakcjami kupna-sprzedaży oraz przewozu paliw.
4. W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają przepisów powszechnie obowiązującego prawa
b) podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z KOMPAN Sp. z o.o. przetwarzają dane osobowe
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany zawartą umową, cofnięcia zgody lub okres przewidziany przepisami Ustawa o rachunkowości, art.4 ust.3 pkt. 6 oraz art.10 ust.1
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana na mocy wydanej zgody przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych
e) prawo do przenoszenia danych
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
7. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
8. W przypadku uzyskania informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w KOMPAN Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Paliwa płynne

- Olej opałowy
- Olej napędowy
- Benzyna bezołowiowa

STACJA PALIW
Ul. Fabryczna 41
98-300 Wieluń
Tel. 43 840 44 04

Dział handlowy

Przedstawiciel Handlowy
Sebastian Musiał
Tel. 665 020 090
s.musial@kompan.wielun.pl

Specjalista ds.Klientow Kluczowych
Adrianna Wiśniewska
Tel. 609 199 309
a.wisniewska@kompan.wielun.pl

Biuro

Kompan sp. z o.o.
Ul. Fabryczna 7a
98-300 Wieluń
Tel. 43 840 32 13
Tel./fax. 43 842 79 23
biuro@kompan.wielun.pl